Rimska država

Rimska drzava

Advertisements

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kulturna istorija

Gladijatorske borbe

Gladijatorske borbe

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kulturna istorija

Kalendar

Kalendar

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kulturna istorija

Latin`s case system

Latin’s Case System

Ostavite komentar

Objavljeno pod Kulturna istorija

Carmina Burana – hor Branko Krsmanović

Ostavite komentar

Objavljeno pod Musica

Slaganje prideva i imenice

Pre nego što uradimo neki primer, prvo ćemo da vidimo kojih prideva sve ima:
– bonus3 – dobar, dobra dobro; predlažem da se odmah napišu sva tri roda posebno:
bonus, bona, bonum – muški – menjamo po II deklinaciji, ženski – menjamo po I deklinaciji, srednji rod – menjamo po II deklinaciji za srednji rod. Ako treba da napišemo – dobar čovek – krećemo od imenice, zato što nam je potreban rod imenice da bi uzeli odgovarajući rod prideva. U ovom slučaju, čovek se kaže – homo, -inis,m. Prema tome uzimamo oblik – bonus -, homo bonus.

– miser, a, um – nesrećan, ćna, ćno, takodje se menjaju po II, I, II deklinaciji.
Na primer: Trojanac – Troianus, -i, m. nesrećni Trojanac biće – miser Troianus-.
– pulcher, chra, chrum – lep, a, o (II, I, II), samo što ovde imamo glasovnu promenu – nepostojano e. Znači od genitiva pa na dalje u promeni čuvamo osnovu: pulchr-. (samo u vokativu sg. muškog roda imamo ponovo – pulcher -). Puella, ae. f. – devojka – lepa devojka, pulchra puella, pulchrum animal. (animal, -alis, n. – životinja)
– celer, -is, -e – brz, a, o, po nastavcima vidimo da je u pitanju III deklinacija, i to III -i, vokalkse osnove. Sva tri roda se menjaju po III-i, vodeći računa o rodu prilikom promene. – celer homo, celeris femina, celere animal. (animal, -alis, n. – životinja)
– celeber, bris, bre, – čuven, a, o (ista grupa prideva samo sa nepostojanim -e -). Genitiv je celebris za sva tri roda.
– fortis, e, čitamo – fortis, forte, od kojih je prvi oblik za muški i ženski rod – fortis homo, fortis femina, a forte je oblik za srednji rod – forte animal.
-sapiens, -entis, mudar,dra, dro. Ako bolje pogledamo ovaj pridev, više nam liči na imenicu zbog ovog nastavka -is. U svim slučajevima oblik -sapiens- koristimo za sva tri roda: sapiens homo, sapiens femina, sapiens animal, vodeći računa o rodu prilikom promene. Ova grupa prideva ima nastavak za genitiv, u ovom slučaju izdovaramo – sapientis,(za sva tri roda) oduzmemo -is, i menjamo dalje po III-i osnove.
Poznajem dobrog čoveka.
1.l sg,idn. acc.sg. acc.sg
prae. akt.
scio 4, scivi (ii), scitum
Pošto smo uradili analizu, predlažem da prvo uradimo imenicu -čoveka, pa onda pridev koji stoji uz tu imenicu: homo, -inis, m. – acc.sg. – hominem. Pošto je imenica muškog roda uzećemo oblik prideva – bonus, i takodje staviti u acc.sg. (imenice i pridevi se slažu u rodu , broju i padežu), to je – bonum.
Bonum hominem scio.
Domaće životinje su korisne ljudima.
nom. pl. nom. pl. 3.pl praes. nom. pl. dat. pl.
esse
animal, -alis. n. – životinja, treba nam nom. pl. – animalia
domesticus 3 – čitamo (pišemo) domesticus, a, um, – domaći, uzimamo oblik domesticum, zato što je – animal – srednjeg roda. Nama treba nominativ pl. – domestica.
utilis, e, – koristan, čitamo utilis, utile, uzimamo oblik – utile, jer nam treba sredni rod zbog – animal, -alis, n. Nom. pl. – utilia.
homo, -inis, m. čovek, – dat.pl. – hominibus.
sum, esse, fui – biti – 3.l.sg. praes. – sunt.
Domestica animalia hominibus utilia sunt.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Latinski jezik, I razred

Prisvojne zamenice

meus, mea, meum moj, moja, moje
tuus, tua, tuum tvoj, tvoja, tvoje
noster, nostra, nostrum naš, naša, naše
vester, vestra, vestrum vaš, vaša, vaše
prisvojno povratna zamenica
suus, sua, suum

Kao što vidite prisvojne zamenice se menjaju kao pridevi na us,a, um, tj. er, a, um. Pre nego što upotrebimo zamenicu, najpre pogledamo kog roda je imenica. U primeru koji sledi, uzimamo imenicu liber, bri. m. knjiga. Ako je imenica knjiga pravi objekat u rečenici, stavicemo je u akuzativ jednine, tako da ce i prisvojna zamenica biti u akuzativu jednine muškog roda( liber, bri.m).
Upotreba

Lego (čitam) meum librum. Čitam svoju knjigu.
Legis (čitaš) tuum librum. Čitaš svoju knjigu.
Legit (čita) suum librum. Čita svoju knjigu.
Legimus (čitamo) nostrum librum. Čitamo svoju knjigu.
Legitis (čitate) vestrum librum. Čitate svoju knjigu.
Legunt (čitaju) suum librum. Čitaju svoju knjigu.

Kao što se vidi iz primera, prisvojno povratna zamenica (suus, sua, suum) se odnosi samo na 3. lice jednine ili množine.

Casa, ae. f. kuća
Imam svoju kuću. Casam meam habeo.
Imaš svoju kuću. Casam tuam habes.
Ima svoju kuću. Casam suam habet.
Imamo svoju kuću. Casam nostram habemus.
Imate svoju kuću. Casam vestram habetis.
Imaju svoju kuću. Casam suam habent.

Ako imamo rečenicu: On ima njegovu (kuća pripada nekom drugom), rećićemo – Eius casam habet. Ili, on ima njihovu kuću – Eorum (u zavisnosti od roda – earum -) casam habet.

Ostavite komentar

Objavljeno pod Latinski jezik, I razred